CATALÀ                    CASTELLANO               ENGLISH

Propietat Intel.lectual i ús dels continguts:
Queden reservats a favor de Joan Antoja i Mas tots els drets sobre els continguts (text, gràfics, fotografies, imatges i altres) de la present pàgina web.
Els continguts de la present pàgina web i especialment totes les imatges presents en aquesta estan protegides per les lleis i tractats internacionals sobre
Propietat Intel·lectual o Copyright. En conseqüència, queda totalment prohibida qualsevol utilització, total o parcial, del contingut de la present pàgina web
sense el consentiment per escrit del titular dels corresponents drets.

Protecció de dades:

En Joan Antoja i Mas es reserva la facultat d’incloure les dades que l’usuari de la pàgina web li faciliti voluntàriament, a travès dels correus electrònics posats a la seva disposició en la present pàgina web, en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de poder gestionar les consultes dels usuaris i poder-les-hi enviar informació que consideri del seu interès per qualsevol medi.
En relació amb aquestes dades, el usuari podrà exercitar els drets d’accés, de rectificació o cancel·lació de dades i oposició, així com el dret d’invalidar el consentiment atorgat per a la cessió de les seves dades.
Per l’exercici d’aquests drets l’usuari haurà de dirigir la sol·licitud per escrit a Joan Antoja i Mas a la direcció següent: jantoja@xtec.cat
En Joan Antoja i Mas es compromet a tractar la informació que rep amb lamàxima confidencialitat.

Limitacions o exclusions de responsabilitat:

L’usuari que utilitza aquesta pàgina web ho fa pel seu propi compte i risc.
En Joan Antoja i Mas no es responsabilitza dels errors o omissions que pugui contenir aquesta pàgina web i tampoc serà responsable de qualsevol tipus de perjudici derivat de la seva utilització.
En Joan Antoja i Mas no respon pels danys i perjudicis que algun virus o altres elements lesius poguessin afectar el sistema informàtic, els documents o els fitxers dels usuaris d’aquesta pàgina web.

CASTELLANO

Propiedad Intelectual y uso de los contenidos:
Quedan reservados a favor de Juan Antoja Mas todos los derechos sobre los contenidos (texto, gráficos, fotografías, imágenes y otros) de la presente página web.
Los contenidos de la presente página web y especialmente todas las imágenes presentes en esta están protegidas por las leyes y tratados internacionales sobre
Propiedad Intelectual o Copyright. En consecuencia, queda totalmente prohibida cualquier utilización, total o parcial, del contenido de la presente página web
sin el consentimiento por escrito del titular de los correspondientes derechos.

Protección de datos:
Joan Antoja y Mas se reserva la facultad de incluir los datos que el usuario de la página web le facilite voluntariamente, a través de los correos electrónicos puestos a su disposición en la presente página web, en un fichero automatizado de datos de carácter personal creado bajo su responsabilidad, con la finalidad de poder gestionar las consultas de los usuarios y poder allí enviar información que considere de su interés por cualquier medio.
En relación con estos datos, el usuario podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación o cancelación de datos y oposición, así como el derecho de invalidar el consentimiento otorgado para la cesión de sus datos.
Para el ejercicio de estos derechos el usuario deberá dirigirse la solicitud por escrito a Joan Antoja y Mas la dirección siguiente: jantoja@xtec.cat
Joan Antoja y Mas se compromete a tratar la información que recibe con la màxima confidencialidad.

Limitaciones o exclusiones de responsabilidad:
El usuario que utiliza esta página web lo hace por su propia cuenta y riesgo.
Joan Antoja Mas no se responsabiliza de los errores u omisiones que pueda contener esta página web y tampoco será responsable de cualquier tipo de perjuicio derivado de su utilización.
Joan Antoja Mas no responde por los daños y perjuicios que algún virus u otros elementos lesivos pudieran afectar el sistema informático, los documentos o los ficheros de los usuarios de esta página web.

ENGLISH

Intellectual property and use of content:
Are reserved to John Antoja Mas all the rights to the content (text, graphics, photographs, images, etc.) of this website.
The contents of this website and in particular all images on this are protected by international laws and treaties
Intellectual Property and Copyright. Consequently, any use of the information on this site, in whole or in part, is strictly prohibited
without the written consent of the copyright holder.

Data protection:
Joan Antoja Mas reserves the right to include the data that the user of the website to provide it voluntarily, through emails made available on this website in an automated file of personal data created under responsibility, with the aim of handling queries from users and to send information that you consider there of interest by any means.
For these data, the user may exercise rights of access, rectification or cancellation of data and opposition, as well as the right to invalidate the consent to the transfer of your data.
To exercise these rights the user must apply in writing addressed to Joan Antoja Mas and the following address: jantoja@xtec.cat
Joan Antoja Mas and undertakes to treat the information received with the utmost confidentiality.

Limitations or exclusions of liability:
The user of this website is at your own risk.
Joan Antoja Mas not responsible for any errors or omissions contained this website and not be liable for any damages resulting from their use.
Joan Antoja not liable for damages that viruses or other harmful elements could affect the computer system, documents or files of users of this website.